NYNÍ NAKOUPÍŠ VEŠKERÉ ZBOŽÍ ZA NÁKUPNÍ CENY, TAK NEVÁHEJ, NEBUDE TO NA VĚKY.

Obchodní podmínky provozovatele s dohodou o využívání provizního systému

I. Všeobecná ustanovení o využívání provizního systému provozovatele www.piercingmania.cz

a) Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami souhlasí registrující se uživatel (dále jen 'uživatel') s podmínkami provizního systému www.piercingmania.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je společnost
Peter Michálek (piercingmania.cz)
Zlonín 12
250 64 Zlonín/ Měšice
IČO: 68891733
DIČ: neplátce DPH
FO vedená MÚ Brandýs nad Labem

(dále jen 'provozovatel')

b) Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.

c) Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

d) Uživatel umístí na své stránky, do emailů, na fóra atd., reklamu (bannery, produktové boxy, textové odkazy, ...) poskytnutou provozovatelem za účelem propagace internetového obchodu www.piercingmania.cz . Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu realizovaného návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím stránky uživatele, což provozovatel identifikuje podle čísla uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 30 dní v cookies návštěvníka.

e) Nesouhlasíli uživatel s nejnovější verzí podmínek, je povinen účast na využívání provizního systému provozovatele ukončit a to zrušením svého účtu přímo z portálu www.piercingmania.cz  nebo zasláním emailu provozovateli na eshop@piercingmania.cz s žádostí o ukončení spolupráce.

II. Provize a její výše

a) Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele na stránku provozovatele a nakoupí zde zboží nebo službu. Samotná provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy bude zboží nebo služba objednané tímto zákazníkem uhrazeno na účet provozovatele. Aktuální výše provize k vyplacení je 10% z každé objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na www.piercingmania.cz  v sekci Spolupráce .

Provize se počítá z celkové ceny zrealizované objednávky včetně DPH a nezahrnuje se do ní poštovné. Provize není započítávána z prodeje dárkových poukazů.

b) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 200 Kč. Celková částka provize k vyplacení je oznámena uživateli na stránkách www.piercingmania.cz v sekci 'Reporty'. Poskytovatel poukáže tuto částku na bankovní účet, nebo paypal účet. Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu nebo emailovou adresu pro paypal účet, kam má být provize zasílána. Pokud je uživatel podnikatelem je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu.

c) Provozovatel umožní uživateli přístup do on-line systému www.piercingmania.cz , kde si může zkontrolovat výši provize a stavy objednávek.

d) Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí.

III. Práva a povinnosti uživatele

a) Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na internetové obchody zapojené v www.piercingmania.cz v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Uživatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na internetový obchod www.piercingmania.cz , vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Uživatel je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

b) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci internetového obchodu www.piercingmania.cz . Uživatel nesmí používat jinou grafiku provozovatele než tu, která je k tomu určena na webu www.piercingmania.cz – nesmí používat například grafiku z internetového obchodu provozovatele (vyjma obrázků produktů). Také nesmí ve svých webech přímo zobrazovat web provozovatele – například ve frames. Uživatel se zavazuje používat pouze aktuální grafiku zobrazující aktuální nabídku provozovatele.

c) Uživatel souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem www.piercingmania.cz  a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, sociálních sítí, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Těmito prostředky může uživatel zasílat reklamní odkaz jen svým známým, nikdy né jako spam. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

e) Uživatel nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny produktů než ty, které jsou uváděny v internetových obchodech provozovatele.

f) Uživatel nesmí používat provizní systém v PPC systémech jako je Sklik nebo Google Adwords z možného důvodu vzniku porušení podmínek provozování těchto služeb uvedených na https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=cs&answer=14179 a http://napoveda.sklik.cz/cz/pravidla-inzerovani/pravidla-inzerce/.

g) Uživatel nesmí použít provizní systém na velkoobchodní objednávky. Pokud takto uživatel učiní a někdo nakoupí přes jeho provizní link, bude provize z tohoto velkoobchodního nákupu vystornována.

h) Dozví-li se provozovatel o protiprávním jednání uživatele, jak je rámcově uvedeno výše v bodě d), případně jiném protiprávním jednání uživatele, poškozujícím provozovatele či třetí osoby, je provozovatel oprávněn pozastavit uživateli vyplácení provizí až do řádného vyšetření celé záležitosti, v případě hrubého porušení povinností pak okamžitě ukončit veškerou spolupráci s provizním partnerem se zrušením provizního účtu. V případě podstatného a závažného porušení povinností uživatelem, dosahující intenzity trestného činu, přečinu či přestupku pak poskytnout všechna známá osobní data uživatele příslušným orgánům, činným v trestním či přestupkovém řízení.

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Provozovatel www.piercingmania.cz je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

c) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

d) Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.

V. Ostatní ujednání

a) Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

b) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.